Darmowa dostawa od 100,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.PrezentySrebrne.pl jest prowadzony przez spółkę ITALL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-357), przy ul. Josepha Conrada 65, NIP 9452184836, REGON 361682706, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000561472, zwany w dalszej części „Sklepem”.

1.2. Dane kontaktowe:

a) e-mail: kontakt@prezentysrebrne.pl

b) telefon: 789 449 603

1.3. Sklep prowadzi sprzedaż wyrobów pamiątkarskich ze srebrem za pośrednictwem sieci Internet.

1.4. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu www.prezentysrebrne.pl są podane w polskich złotych i zawierają obowiązujący w dacie zakupu podatek VAT (ceny brutto). Są one wiążące dla stron od momentu zawarcia umowy (patrz punkt 2.1).

1.5. Ceny towarów nie zawierają kosztów wysyłki, które każdorazowo są naliczane wg aktualnego cennika dostępnego do wglądu na stronie. Koszt wysyłki będzie określony i znany Klientowi przed podjęciem wiążącej decyzji o zakupie.

1.6. Każdy zakup dokumentowany jest fakturą VAT lub paragonem fiskalnym.

1.7. Oferta Sklepu nie jest równoznaczna ze stanami magazynowymi Firmy.

1.8. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową na odległość, Sklep informuje Klienta w sposób jasny i zrozumiały za pośrednictwem strony internetowej www.PrezentySrebrne.pl o :
• głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem;
• swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
• adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu, pod którymi Klient może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
• łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia;
• sposobie i terminie zapłaty;
• sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
• sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, określonym w Załączniku nr 1 do Regulaminu, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w Załączniku nr 2 do Regulaminu;
• kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument;
• braku prawa odstąpienia od umowy lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
• obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
1.9. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Zamówienia i płatności

2.1. Poprzez zawarcie umowy pomiędzy Sklepem a Klientem rozumie się potwierdzenie przez Sklep zamówienia Klienta złożonego na formularzu zamówień na które składają się następujące dane: rodzaj wybranego towaru, cena towaru oraz koszty wysyłki.

2.2. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja Regulaminu, o którą Klient zostanie poproszony przed akceptacją formularza zamówień. Nie jest konieczne zakładanie konta użytkownika, które możliwe jest podczas procesu składania zamówienia poprzez akceptację odpowiedniej opcji.

2.3. W każdym momencie po założeniu konta, Klient ma prawo do jego trwałego usunięcia za pośrednictwem Sklepu poprzez wyrażenie takiej woli w korespondencji elektronicznej (adres e-mail patrz punkt 1.2) lub tradycyjnej (dane adresowe patrz punkt 1.1).

2.4. Poprzez realizację zamówienia rozumie się nadanie przez Sklep przesyłki u operatora logistycznego. W zależności od wybranej opcji jest to dostarczenie paczek do urzędu Poczty Polskiej lub odbiór przesyłek przez firmę kurierską. Warunki realizacji zamówienia określa punkt 2.6.

2.5. Bezpośrednio po przyjęciu zamówienia zostanie wysłany e-mail z podsumowaniem transakcji (zakupiony towar, jego cena, koszty wysyłki) potwierdzający zawarcie umowy na odległość. Potwierdzenie obejmuje również wskazanie informacji o których mowa w pkt 1.8., chyba że Sklep dostarczył Klientowi te informacje na trwałym nośniku przed zawarciem umowy.

2.6. Warunkiem prawidłowej realizacji zamówienia jest podanie właściwych danych teleadresowych koniecznych do przesłania towaru, wybór opcji płatności za pobraniem lub odebranie przez Sklep przelewu:

a) złożonego bezpośrednio po dokonaniu zamówienia przy pomocy systemu elektronicznych płatności Dotpay

albo

b) nadanego przelewem tradycyjnym do 10 dni po złożeniu zamówienia na rachunek bankowy w ING Bank Śląski S.A. o nr: 98 1050 1445 1000 0090 8039 5164 z podaniem numeru zamówienia w tytule wpłaty.

2.7. Zamówienia, które nie zostaną opłacone przelewem tradycyjnym do 10 dni od złożenia zamówienia zostają anulowane. Poprzez zamówienie opłacone rozumie się wpłatę zaksięgowaną na rachunku bankowym Sklepu w terminie w/w. Środki wpłacone po 10 dniach od złożenia zamówienia zostaną klientowi zwrócone niezwłocznie ale nie później niż w terminie 3 dni liczonych od dnia ich zaksięgowania.

2.8. Jeżeli Sklep nie będzie mógł zrealizować zamówienia, o czym poinformuje Klienta drogą elektroniczną niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 2 dni po złożeniu zamówienia, za zgodą Klienta wyrażoną w formie oświadczenia złożonego drogą elektroniczną spełni świadczenie zastępcze tj. zaoferuje towar w tej samej jakości, cenie lub podobny ale tylko po uzgodnieniu z Klientem.

2.9. W wypadku braku zgody Klienta na świadczenie zastępcze oraz jeżeli złożone zamówienie zostało opłacone przelewem to kwota zostanie zwrócona na rachunek nadawcy w terminie 24h liczonych od chwili złożenia oświadczenia (dotyczy dni roboczych).

2.10. Każdorazowo, gdy Klient poda złe dane w formularzu zamówienia ma prawo je zmienić kontaktując się ze Sklepem w terminie 24 godzin od czasu złożenia zamówienia korzystając z danych wyszczególnionych w punkcie 1.2. pod warunkiem że zmiana nie dotyczy tekstu graweru indywidualnego którego korekty można dokonać w terminie do 6 godzin od momentu złożenia zamówienia.

2.11. Przy wybraniu przedmiotu z grawerem indywidualnym, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość.

3. Koszty i terminy przesyłek

3.1. Koszty związane z przesłaniem zamówienia są zależne od ilości zakupionych towarów, opcji wysyłki oraz cen naszego operatora logistycznego - Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

3.3. Każdorazowo przed podjęciem ostatecznej i wiążącej umowy o zakupie Klient będzie wyraźnie powiadomiony na formularzu zamówień o wybranej przez siebie formie przesyłki i wiążącym się z tym kosztem.

3.4. Czas dostarczenia zamówienia to czas liczony od nadania przesyłki w Urzędzie Pocztowym lub u kuriera do momentu odebrania jej przez Klienta lub pozostawienia przez operatora logistycznego powiadomienia o możliwości odebrania przesyłki (tzw. awizo).

3.5. Czas dostarczenia zamówienia jest zależny od wybranej formy przesyłki.

3.6. W przypadku deklaracji operatora logistycznego o zagubieniu przesyłki Sklep zajmie się organizacją postępowania reklamacyjnego.

3.7. Jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry to w przypadku opisanym w punkcie 3.6 Sklep dokona zwrotu środków niezwłocznie (ale nie dłużej niż w ciągu 14 dni).

4. Kody rabatowe

4.1. Poprzez kod rabatowy rozumie się ciąg znaków alfanumerycznych, po wpisaniu których w trakcie finalizowania transakcji (tzw. koszyk) klientowi zostanie odliczony rabat (wyrażony w procentach) w wysokości przypisanej do danego kodu rabatowego.

4.2. Data ważności kodu rabatowego jest ustalana indywidualnie i będzie jasno określona na karcie, na której kod zostanie wpisany.

5. Odstąpienie od umowy i reklamacje towarów

5.1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie przedsiębiorcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

5.2. Termin odstąpienia od umowy zaczyna biec od daty objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5.3. Oświadczenie można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej a także poprzez nadanie przesyłki poleconej, przy wykorzystaniu wzoru formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.

5.4. Sklep, po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej niezwłocznie przesyła Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia.

5.5. Sklep, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5.6. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5.8. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sklepowi niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres:

ITALL Wyroby Pamiątkarskie
ul. Josepha Conrada 65
31-357 Kraków

5.9. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, bowiem Sklep nie pokrywa kosztów przesłania towaru od Klienta do siedziby Sklepu.

5.10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi przy wybraniu przedmiotu z grawerem indywidualnym.

5.11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5.12. Sklep nie odbiera paczek wysłanych za pobraniem.

5.13. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad. Każdorazowo gdy towar jest niezgodny z umową Klientowi przysługuje prawo do reklamacji przy czym Klient jest zobowiązany opisać na czym polega niezgodność oraz dokonać wyboru swojego roszczenia tj. żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu. Opis niezgodności oraz wybór roszczenia prosimy kierować drogą elektroniczną (adres e-mail patrz punkt 1.2) lub listownie na adres siedziby (adres patrz punkt 1.1).

5.14. Do reklamacji Sklep ustosunkuje się w terminie 14 dni liczonych od dnia odebrania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.

5.15. Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sklep niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sklep lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

6. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

6.1. W przypadku podejrzeń Klienta, że elektroniczny mechanizm składania zamówień (czytaj formularz zamówień) błędnie oblicza wartość zamówienia lub w inny sposób różni się z zapisami regulaminu ma prawo do reklamacji przy czym jest zobowiązany do opisania na czym polega błąd. Poprzez błąd w obliczeniu wartości zamówienia rozumie się przede wszystkim zawyżone ceny towarów i kosztów wysyłki w stosunku do tych, które prezentowane są na kartach poszczególnych produktów.

7. Dane osobowe klientów i ich bezpieczeństwo

7.1. Dane osobowe Klientów wykorzystywane są do celów realizacji zamówienia przez firmę ITALL Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane te pozyskiwane są od Klienta.
7.2. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Bez tych danych nie będzie zawarta umowa – kupna sprzedaży.
7.3. Administratorem danych jest firma ITALL Sp. z o.o..
7.4. Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7.5. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7.6. Sklep zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Sklep nie wykorzystuje tych danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie.

8. Newsletter

8.1. Newsletter (informacja handlowa) wysyłana jest tylko do tych użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę poprzez:

a) zaznaczenie odpowiedniej opcji przy rejestracji

b) zaznaczenie odpowiedniej opcji przy składaniu zamówienia

8.2. Klient ma prawo do rezygnacji z newslettera w każdym momencie poprzez:

a) zaznaczenie odpowiedniej opcji po uprzednim zalogowaniu się do systemu,

b) wyrażenie takiej woli w korespondencji elektronicznej lub tradycyjnej (dane do korespondencji patrz punkt 2.1).

c) kliknięcie na aktywny link rezygnacji z otrzymywania newslettra, który każdorazowo załączony jest do treści wysyłanej informacji handlowej.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Spory zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Klienta.
9.2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają akty prawne tj.: kodeks cywilny (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z póź. zm.), ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1176 z późn. zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U. 2013, poz. 1422) oraz ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (j.t. Dz.U. 2012, poz. 1225), a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

9.3. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną Sklep www.prezentysrebrne.pl udostępni Klientowi regulamin przed akceptacją formularza zamówień w taki sposób, który umożliwi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. w postaci pliku PDF lub zrzutu ekranu).

10. Wymagania techniczne

10.1. Wymagania techniczne, niezbędne do współpracy ze sklepem www.PrezentySrebrne.pl:

a) dostęp do sieci Internet,

b) zainstalowana przeglądarka stron WWW następujących marek i wersji

Microsoft Internet Explorer wersja 7 lub nowsza,

Mozilla Firefox wersja 8 lub nowsza,

Opera wersja 10.5 lub nowsza,

Apple Safari wersja 4 lub nowsza

Google Chrome wersja 16 lub nowsza

c) sklep www.PrezentySrebrne.pl nie wymaga określonej rozdzielczości ekranu – dla komfortu przeglądania stron zalecana jest rozdzielczość ekranu: 1024x768 pixela.

d) posiadanie aktywnego konta e-mail

e) polityka związana z tzw. plikami cookies została opisana w Polityce Prywatności

f) proces zakupów w www.PrezentySrebrne.pl nie wymaga zainstalowania oprogramowania Java – jest ono jednak zalecane w celu pełniejszego wykorzystania funkcjonalności sklepu.

Materiały do pobrania:

Załącznik Nr 1 do regulaminu: Plik PDF pdficon_large Plik DOC word-doc-logo

Załącznik Nr 2 do regulaminu - wzór formularza odstąpienia od umowy: Plik PDF pdficon_large Plik DOC word-doc-logo

pixel